بسمه تعالی

انجمن صنفی طراحان شهری
اساسنامه
فصل اول:

“کلیات و اهداف”
ماده ۱
نام: انجمن صنفی طراحان شهری تشکلی است صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده می شود.
ماده ۲
محل: مرکز اصلی این انجمن در شهر تهران واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیأت مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده ۳
تابعیت:
اعضای انجمن تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۴
اهداف:
انجمن دارای اهداف زیر می باشد:
۱- تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضاء
۲- انتشار نشریه و ایجاد سایت جهت اطلاع رسانی
۳- تلاش در جهت برگزاری جلسات، همایش، میزگرد، سمینار و … در خصوص موضوع و اهداف انجمن
۴- تلاش در جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات به مسئولین سازمان ها، ادارات و وزارتخانه ها در خصوص موضوع و اهداف انجمن
۵- تلاش در جهت به روز نمودن دانش تخصصی و حرفه ای اعضاء و ارتباط با مراکز علمی دانشگاهها
۶- تلاش در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی برای اعضاء
ماده ۵
کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.
فصل دوم:
“شرایط، نحوه عضویت و انواع آن”
ماده ۶
هر فرد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد طراحی شهری از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت اصلی انجمن درآید:
۱- پذیرفتن مفاد اساسنامه
۲- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۳- نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
۴- پرداخت حق عضویت
تبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد.
ماده ۷
عضویت:
انجمن دارای دو نوع عضو خواهد بود.
۱- اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.
۲- اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیأت مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.
فصل سوم:
“ارکان”
ماده ۸
ارکان انجمن عبارتند از: الف- مجمع عمومی ب- هیأت مدیره ج- بازرس
الف- مجمع عمومی:

ماده ۹
مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری انجمن بوده و به صورت عادی، عادی به صورت فوق العاده و فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده ۱۰
مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار درتیرماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی، رأی موافق اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضرورت دارد. در صورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان، به تقاضا و دعوت هیأت مدیره، بازرس، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.
تبصره۱: کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.
تبصره ۲: در صورتی که هیأت مدیره، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرس مکلف است با تایید وزارت کشور رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنماید.
ماده ۱۱
دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار (ابرار) یا دعوتنامه کتبی و یا سایر روشهای اطلاع رسانی الکترونیکی (پیامک، پست الکترونیکی و …) صورت می پذیرد، دعوت مجمع برای نوبت اول باید حداقل ۲۰ روز و برای نوبت دوم حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع به یکی از شیوه های فوق درج گردد.
ماده ۱۲
وظایف مجمع عمومی عادی:
۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس
۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس
۳- تعیین خط مشی کلی انجمن
۴- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره
۵- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن
ماده ۱۳
مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده ۱۱ این اساسنامه مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
۱- با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس
۲- با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی انجمن
تبصره ۱: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد.
تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود
ماده ۱۴
در صورتی که بازرس یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند، موضوع کتباً به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد، رئیس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند، در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با تائید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید.

ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
۲- بررسی و تصویب انحلال انجمن
۳- عزل هیأت مدیره
تبصره ۱: عزل هیأت مدیره بنا به درخواست یک سوم کل اعضاء اصلی یا بازرس و یا اکثریت اعضاء هیئت مدیره با هماهنگی و تائید وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.
تبصره ۲: در صورت تصویب عزل دسته جمعی هیأت مدیره، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام می-نماید.
ماده ۱۶
مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیأت مدیره یا بازرس و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند، اداره می شود.
تبصره ۱: اعضای هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند.
تبصره ۲: هیأت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل انجمن نصب می نماید.
ب) هیأت مدیره
ماده ۱۷
انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
تبصره ۱: شعب انجمن با رعایت ماده ۲ اساسنامه در شهرستانها توسط هیأت مدیره ای مرکب از ۳ نفر که از سوی اعضا—شعبه اداره خواهند شد انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی منصوب می شوند. اعضاء این هیأت ها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تأسیس شعبه ۲۰ نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.
تبصره ۲: جلسات هیأت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق ۳ نفر معتبر خواهد بود.
تبصره ۳: اعضای هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند.
حدود اختیارات هیأت مدیره را آئین نامه مشخص می نماید.
تبصره ۴: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۵: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره ۶: هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
ماده ۱۸
مجمع عمومی، هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضای هیأت مدیره برای دوره های متوالی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است حداکثر سه ماه پیش از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

ماده ۱۹
هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:
حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابهای انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم، وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی، به طور کلی هیأت مدیره می-تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح انجمن در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام انجمن انجام دهد.
تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع انجمن دارا می باشد.
تبصره ۲: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
تبصره ۳: هیأت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی انجمن را تشکیل دهد.
تبصره ۴: آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.
ج: بازرس
ماده ۲۰
مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۱: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره ۲: اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.
ماده ۲۱
وظایف بازرس به شرح زیر است:
۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
۲- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای ارائه به مجمع عمومی.
۳- ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.
تبصره: گزارش بازرس باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر انجمن آماده باشد.
ماده ۲۲
کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس و نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار گیرد.
فصل چهارم
“بودجه و مواد متفرقه”
ماده ۲۳
بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و دریافت حق عضویت اعضاء تأمین می‌شود، بدیهی است تمام درآمدهای انجمن صرف هزینه های انجمن خواهد شد.
ماده ۲۴
درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.
تبصره ۱: کلیه دفاتر مالی انجمن در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲: سال مالی انجمن منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان تیر ماه ختم می شود.
تبصره ۳: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانک های رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۵
کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.
مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن انجام خواهد شد.
تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده ۲۶
هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضای هیئت مدیره و بازرس در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.
تبصره: محل انجمن و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷
انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئولیت قانونی دارد.
ماده ۲۸
با توجه به اینکه انجمن ماهیتاً غیر تجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.
انحلال:

ماده ۲۹
در موارد زیر انجمن منحل می شود:
۱) بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده
۲) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
۳) بنا به تقاضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه.
ماده ۳۰
انحلال: در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای را (حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید. این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد.
تبصره: مشروح تشریفات انحلال تابع مواد مرتبط در قانون تجارت می باشد.
ماده ۳۱
این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و ۳۱ ماده و ۲۹ تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ به تصویب رسید.