استفاده از پلتفرمهای اجتماعی برای تحلیل های شهری در پایان سده