حق الزحمه تهیه چارچوب طراحی شهری مصوب سال ۱۳۹۹ انجمن صنفی طراحان شهری ایران

تا ۲۰ هکتار بطور مقطوع۱۵۰۰ میلیون ریال
مازاد بر ۲۰ هکتار تا ۵۰ هکتار به ازاء هر هکتار مازاد۵۰ میلیون ریال
مازاد بر ۵۰ هکتار تا ۱۰۰ هکتار به ازاء هر هکتار مازاد۴۰ میلیون ریال
مازاد بر ۱۰۰ هکتار به ازاء هر هکتار مازاد۲۵ میلیون ریال

مثال: محدوده ای به مساحت ۱۳۵ هکتار

۱۳۵=۲۰+۳۰+۵۰+۳۵

[ (۱۵۰۰) + (۳۰ x 50) + (50 x 40) + (35 x 25) ] = 5/875/000/000 ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.