اولین شماره از نشریه “گفتمان طراحی شهری” منتشر شد

اولین شماره از نشریه “گفتمان طراحی شهری” منتشر شد. نشریه”گفتمان طراحی شهری” از نشریات علمی دانشگاه تربیت مدرس است که به عنوان اولین نشریه تخصصی در حوزه دانش طراحی شهری در حال فعالیت می باشد. بهره‌گیری از اساتید صاحب نام داخلی و خارجی در جایگاه هیات تحریریه و داوران نشریه، چشم انداز روشنی برای ارتقاء […]