پیام تسلیت انجمن طراحان شهری: درگذشت دکتر محسن حبیبی

درگذشت تاسف انگیز استاد فرهیخته آقای دکتر محسن حبیبی موجب تأسف و تألم گردید. مصیبت فقدان این اندیشمند ارجمند را به جامعه شهرسازان تسلیت عرض می نماییم. روحشان شاد یادشان جاودانه. انجمن طراحان شهری ایران شفا ثابتی مطلقمدیر سایت