حق الزحمه تهیه چارچوب طراحی شهری مصوب سال ۱۳۹۹ انجمن صنفی طراحان شهری ایران

تا ۲۰ هکتار بطور مقطوع ۱۵۰۰ میلیون ریال مازاد بر ۲۰ هکتار تا ۵۰ هکتار به ازاء هر هکتار مازاد ۵۰ میلیون ریال مازاد بر ۵۰ هکتار تا ۱۰۰ هکتار به ازاء هر هکتار مازاد ۴۰ میلیون ریال مازاد بر ۱۰۰ هکتار به ازاء هر هکتار مازاد ۲۵ میلیون ریال مثال: محدوده ای به مساحت […]