حق الزحمه تهیه چارچوب طراحی شهری مصوب سال 1399 انجمن صنفی طراحان شهری ایران

تا 20 هکتار بطور مقطوع 1500 میلیون ریال مازاد بر 20 هکتار تا 50 هکتار به ازاء هر هکتار مازاد 50 میلیون ریال مازاد بر 50 هکتار تا 100 هکتار به ازاء هر هکتار مازاد 40 میلیون ریال مازاد بر 100 هکتار به ازاء هر هکتار مازاد 25 میلیون ریال مثال: محدوده ای به مساحت […]