مروری عمومی برخی مسائل مربوط به پسماند شهری و گریزی به استفاده از روش کمپوست به منظور تامین نیاز کود فضای سبز شهری

امیرحسین پورجوهری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی محمودرضا دارائی، دانشجوی شهرسازی درآمدلزوم توجه به مفاهیم مورد نظر در توسعه پایدار شهر که از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون در جهان مورد بحث می باشد توجه مدیران شهری را برای دستیابی به سه موضوع محیط زیست پذیر، رضایت و عدالت معطوف نموده است. بذل این توجه می تواند […]