مروري عمومي برخي مسائل مربوط به پسماند شهري و گريزي به استفاده از روش کمپوست به منظور تامين نياز كود فضای سبز شهري

امیرحسین پورجوهری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی محمودرضا دارائي، دانشجوی شهرسازی درآمدلزوم توجه به مفاهیم مورد نظر در توسعه پایدار شهر که از دهه 1970 میلادی تاكنون در جهان مورد بحث می باشد توجه مدیران شهری را برای دستیابی به سه موضوع محیط زیست پذیر، رضایت و عدالت معطوف نموده است. بذل اين توجه مي تواند […]