فضای سبز اکولوژیک به مثابه ریه های سبز شهری

(طراحی شده در مقابل ارگانیک) در گذشته، شهر ها نیاز به بستری ایده آل برای پیوند میان تمدن انسانی و محیط زیست به منظور ایجاد تجربیات عالی در زندگی داشتند. در این رابطه با گذشت زمان فضاهای زندگی فارغ از هر مقیاس، اندازه و کارکرد دائما در حال بهبود و تکامل می باشند، با این […]