بازیابی فضاهای پنهان شهری تهران، رود دره‌ها (مسیل های شهری)

امیرحسین پورجوهری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی علیرضا محمودی، دانشجوی دکترای شهرسازی مقدمه طی چند دهه اخیر، شهر تهران با افزایش چشمگیر جمعیت رو به ‌رو بوده اسـت. ایـن افـزایش شهرنشـینی و در پـی آن اسـتفاده از زمین‌بر سکونتگاه های شهری بدون در نظر گرفتن توان ‌های محیطی، پیامـدهای ناگوار و تخریب محیط ‌زیست در تهران […]