طراحی شهری محیطی: به سوی فهمی حداقلی و پیچیده ‏تر

امیرطیّبیمعمار و طراح شهری، استادیار گروه شهرسازی دانشگاهصنعتی جندی شاپور دزفولa_tayyebi@jsu.ac.ir چگونه شکر این نعمت گزارمکه دارم زورم و آزاری ندارم”سعدیبر اساس این بیت سعدی، می توان نگاه انسان ها به محیط اطراف‏ شان (شامل موجودات زنده و غیرزنده‏ محیط) را بر اساس دو محور توانایی سیطره (زور) و مداخله‏ ویرانگر (آزار)، به سه نوع […]