پدیده سگ گردانی در شهرهای ایران

امیرحسین پورجوهری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی آزاده سلجوقیان، دانشجوی دکترای شهرسازی پژوهش حاضر یک مطالعه کتابخانه‌ای است که با رویکرد کيفي و با استفاده از روش‌های تحليلي استنباطي به‌صورت تطبيقي این موضوع را از منظر حقوق و قوانین داخل و خارج از کشور و با توجه به وضعیت جامعه ایرانی- اسلامی وزندگی شهری بررسی نموده […]