پدیده سگ گردانی در شهرهای ایران

امیرحسین پورجوهری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی آزاده سلجوقیان، دانشجوی دکترای شهرسازی پژوهش حاضر یک مطالعه کتابخانه‌ای است که با رویکرد کیفی و با استفاده از روش‌های تحلیلی استنباطی به‌صورت تطبیقی این موضوع را از منظر حقوق و قوانین داخل و خارج از کشور و با توجه به وضعیت جامعه ایرانی- اسلامی وزندگی شهری بررسی نموده […]