مسئله تهران

غزال کرامتیمعمار و طراح شهری، عضو هیأت علمی دانشگاهآزاد اسلامی، واحد تهران مرکزیGh.keramati@iauctb.ac.ir تهران، نمونه ایران است؛ مسئله تهران همان است که مسئله ایران است. این یادداشت بر پایه دیدگاه های نگارنده در پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری با عنوان ” جایگاه آب در شهرسازی امروز ایران ” سال 1382 و تجربه کارِ کارشناسی […]