نظرگاه های شهری و منظر طبیعی شهر

حسین فهیمی زادهکارشناس ارشد طراحی شهریارسالی از: شیرازایمیل: hfz1969@gmail.com مقدمهشهر از ترکیب و هم نشینی سه عنصر۱- محیط طبیعی Natural Environment2- محیط انسان ساخت Man-made Environment3- جامعه انسانی Human Societyشکل گرفته و به وجود می آید. تعادل و پایداری حیات شهر ، رابطه مستقیمی با کیفیت و نحوه همزیستی این سه عامل با یکدیگر دارد. […]