ارتقای محیط زیست شهری با استفاده از پالایش زیستی

کیومرث حبیبی، دانشیار شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان (Habibi_ki@yahoo.co.uk) آرین آسیایی دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه کردستان (aryanasiaee@gmail.com) شهرهای امروزی پر از آلودگی ‌هایی است که نه تنها موجب رانش حیوانات از شهرها شده است بلکه زندگی برای انسان‌ ها را نیز دشوار کرده است. رویکردها و روش ‌های بسیاری برای حذف […]