نقش برنامه ریزی و طراحی شهری در ایجاد شهرهای امن

کیومرث حبیبی ، دانشیار شهرسازی دانشگاه کردستان (Email: habibi_ki@yahoo.co.uk) محمدرضا نامداری ، دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه کردستان (Email: m.reza.namdari1996@gmail.com) تهدیدات امنیتی در شهرهای بزرگ رو به افزايش است، باقي ماندن این تهدیدها و جرایمی که در مناطق شهری رخ می دهد باعث ترس شهروندان می شود ، چالش براي حکومت ايجاد مي كند […]