از اهمیت آب در شکل گیری زیستگاه های اولیه تا وقوع سیلابهای شهری

نیما رضایی خیرخواه، کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (nim.rezaeikheirkhah.arc@iauctb.ac.ir) مهتا میرمقتدایی، دکترای شهرسازی دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، (mailto:mmoghtada@yahoo.com) 1.مقدمه از گذشته بسیار دور آب در باورهای مردمان و ادیان مختلف، عنصری پاک و هستی بخش بوده است به طوری که وجود آب در […]

فرصت‌ هایی برای طراحی شهری حساس به آب در تهران

میلاد محمدخانیمهتا میرمقتدایی مقدمهیکی از مهم ‌ترین اقدامات برای محافظت از محیط ‌زیست شهری و منابع آبی، تغییر رویکرد در مدیریت آب و حرکت به سمت مدیریت پایدار و یکپارچه‌ چرخه‌ آب است. طراحی شهری حساس به آب و استفاده از زیرساخت‌ های سبز شهری، رویکردی در طراحی و برنامه‌ریزی است که در آن تلاش […]

از اهمیت آب در شکل گیری زیستگاه های اولیه تا وقوع سیلاب های شهری

درس هایی از سیلاب های اخیر ایران و جهان نیما رضایی خیرخواه کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزnim.rezaeikheirkhah.arc@iauctb.ac.ir مهتا میرمقتدایی دکترای شهرسازی دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مقدمه از گذشته بسیار دور آب در باورهای مردمان و ادیان مختلف، عنصری پاک و هستی بخش بوده […]