آغازی برای پایان آشفتگی منظر شهری

شهرها همانند موجودات زنده دارای جسم و روح و پویایی هستند و منظرشهری مانند نمای ظاهری و پوسته بیرونی هر شهر است که خود برگرفته ازعوامل معنویات درونی جامعه است و به نوعی صورتی است که نشانگر سیرت است. در منظر شهر، خاطرات جمعی شهروندان و حافظه تاریخی شهر مستتر شده و گذر زمان روایتگر […]