با غچه های اشتراکی در محلات

مونا تاج بخشدکترای طراحی شهری- مونترال،کاناداmona_tajbakhsh@yahoo.com مقدمه: بزرگ، شیوه زندگی ای را به شهروندان تحمیل کرده اند که آنها را از تجربه بسیاری از جنبه های یک زندگی سالم و در تعامل با طبیعت و همسایگان محروم ساخته است. شما هم اگر ساکن یکی از این مجتمع های مسکونی متداول این روزها در پایتخت یا […]