مشارکت در آرام سازی خیابان ماریاهیلف شهر وین

نغمه ترک زاده، طراح شهری، وین آنچه مرا واداشت که گزارش مختصر زیر را با شما در میان بگذارم، تجربه ملموس گفتارهایی بود که بارها شنیده و خوانده شده و حداقل برای من به وقوع نپیوسته بود. نوشتاری که در ادامه می‌آید نگاهی دارد به نحوه مشارکت مردم در پیاده سازی و آرام سازی و […]