در گلستانه

شفق متولی. کارشناس ارشد طراحی شهری وقتی دکتر پاکزاد نوشت بهتر است از موضوعات کلی در حوزه محیط‌ زیست شهری پرهیز کنیم و به تجربیات شخصیمان رجوع کنیم من از حریم تهران و رودهایش جدا شدم و شروع کردم به مرور تجربیات شخصیم. من از همان نسلی هستم که کودکیش حیاط داشت، در دوره نوجوانی […]