چیستی اجتماع محلی؟(1)

برداشتی از فصل اول کتاب “محله ها و همسایه ها”(2) اجتماع محلی از نگاه دیگر علوم پژوهشگران علوم اجتماعی نیز اجتماع محلی را از دریچه نظری تخصص خود به مطالعه می برند. انسان پژوهان و زیست شناسان بر این باورند که انسان‌ها همان حیوانات اجتماعی هستند که دقیقاً به خاطر توانایی خود در همکاری با […]