استفاده از پلتفرمهای اجتماعی برای تحلیل های شهری در پایان سده

لیلا سلطانی – دکتری شهرسازی چکیدهامروزه پلتفرم‌های اجتماعی با استفاده از اطلاعات کاربران به یک منبع مهم در تحلیل‌های شهری تبدیل‌شده و سیستم دستیابی به اطلاعات را متحول کرده اند. بسیاری از مطالعات و تحقیقات جهانی متناسب با موضوع و با توجه به ساختار پروژه، بر پایه داده‌های در دسترس این شبکه‌های اجتماعی تعریف شده […]