محله معاصر، چالش ها و راهکار

نشریه انجمن طراحان شهری: شماره ۴، بهار، ۱۳۹۹