بازی های خیابانی، خیابان های بازی

نشریه انجمن طراحان شهری: شماره 1، زمستان، 1397