بازی های خیابانی، خیابان های بازی

نشریه انجمن طراحان شهری: شماره ۱، زمستان، ۱۳۹۷