نما و جداره های شهری

نشریه انجمن طراحان شهری: شماره ۲، پاییز، ۱۳۹۸