کوچه به مثابه حیاط دوم

نشریه انجمن طراحان شهری: شماره 3، پاییز، 1398