کوچه به مثابه حیاط دوم

نشریه انجمن طراحان شهری: شماره ۳، پاییز، ۱۳۹۸